• Bạn cần giúp gì?

    Hỗ trợ 24/7/365

  • Gọi ngay

    +(84)865376239

Điều khoản và điều kiện
Việc truy cập và sử dụng trang Web này phải tuân theo các điều kiện sau. Nếu bạn không đồng ý với những điều kiện này, chúng tôi phải yêu cầu bạn không sử dụng trang Web này. Bằng cách sử dụng trang Web này, bạn tuyên bố rằng bạn

Loại trừ trách nhiệm
Centrala JSC đã biên soạn nội dung của trang Web này một cách cẩn thận và phù hợp với kiến ​​thức hiện có của nó.

Tuy nhiên, chúng tôi không bảo đảm, dù rõ ràng hay ngầm hiểu, về tính đầy đủ hoặc đúng đắn của các chi tiết được cung cấp trên trang Web này. Đặc biệt, hãy lưu ý rằng các chi tiết chúng tôi cung cấp có thể không còn được cập nhật nữa. Việc truy cập và sử dụng trang Web này cũng như của bất kỳ trang nào được liên kết hoặc các trang được kết nối thông qua các liên kết diễn ra do người dùng tự chịu rủi ro. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát, hư hỏng hoặc yêu cầu bồi thường do thiếu hoặc không chính xác chi tiết

Ghi chú pháp lý

Trang web này được điều hành bởi Centrala JSC. Tất cả các quyền đối với trang Web hoặc phát sinh từ những điều tương tự sẽ vẫn thuộc về Centrala JSC.

Centrala JSC có thể sửa đổi trang Web này và / hoặc ngừng hoạt động bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, toàn bộ hoặc từng phần, theo quyết định riêng của mình và không chịu trách nhiệm pháp lý. Centrala JSC cũng không có nghĩa vụ cập nhật nội dung của trang Web này.

Trừ khi có chỉ định khác, tất cả các chi tiết, tài liệu và bản trình bày được công bố trên trang Web của chúng tôi thuộc quyền sở hữu duy nhất của Centrala JSC. Trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản từ Centrala JSC (Phòng Truyền thông Doanh nghiệp), không được phép nhập nội dung đã xuất bản và có bản quyền từ trang web của chúng tôi sang các chương trình hoặc trang web khác hoặc sử dụng nội dung đó theo bất kỳ cách nào khác.

Dữ liệu cá nhân

Centrala JSC đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn sẽ tìm thấy thông tin về việc sử dụng dữ liệu cá nhân trong chính sách Bảo mật.